Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 634/CĐ-TTg tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất.
Công điện gửi bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu rõ, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 73 làm cơ sở để UBND tỉnh, thành phố thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể. Vấn đề này cũng đã được Thường trực Chính phủ, Thủ tướng có nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Tuy nhiên, theo kiến nghị của nhiều địa phương, công tác định giá đất ở một số nơi vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, dẫn đến việc định giá đất cụ thể rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.
Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền

Để kịp thời giải quyết các vướng mắc, Thủ tướng giao bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành trước ngày 31/7 việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 36/2014 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Cùng thời hạn trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng phải trình Chính phủ xem xét, ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 44/2014 quy định về giá đất. Việc sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dứt khoát không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và quy định của pháp luật.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền. Việc tháo gỡ với tinh thần không lòng vòng, không gây phiền hà, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các Bộ trưởng Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất theo chức năng và thẩm quyền được giao.

Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, thực hiện Công điện này. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương trong việc thực hiện công điện, kịp thời báo cáo Thủ tướng vấn đề vướng mắc, khó khăn.