Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 820/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm – Tuyên Quang với vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng.

Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm – Tuyên Quang tọa lạc tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn và xã Kim Phú, phường Mỹ Lâm thuộc TP Tuyên Quang.

Dự án có quy mô 540,25 ha, trong đó, chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với 155,633 ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện.

Vốn đầu tư của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án) là 17.113,2 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 1.231, tỷ đồng). Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm.

Tiến độ thực hiện dự án trong 4 năm kể từ khi có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm – Tuyên Quang sẽ là dự án khu đô thị nghỉ dưỡng lớn nhất tỉnh Tuyên Quang đến thời điểm hiện tại, với mục tiêu xây dựng một khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng và dịch vụ kiểu mẫu, đa dạng được định hướng phát triển hiện đại, đồng bộ, khai thác yếu tố cảnh quan cây xanh tự nhiên.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về các nội dung, thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021, Báo cáo 3 nghiên cứu tiền khả thi Dự án và hồ sơ giải trình bổ sung kèm theo văn bản số 468/UBND-KT ngày 17 tháng 02 năm 2022, các tài liệu có liên quan và quy định pháp luật có liên quan.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác, số liệu, vị trí, thông tin, nội dung trình chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án cũng như nội dung, số liệu tại hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định; quản lý chặt chẽ diện tích rừng và chỉ được thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện Điều 19 Luật Lâm nghiệp; cập nhật Dự án vào các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050; quản lý chặt chẽ khai thác rừng, không để lợi dụng việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để lấn chiếm rừng, khai thác và phá rừng trái pháp luật.

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm Nhà đầu tư có đủ năng lực, điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án theo tiến độ đã đăng ký; thực hiện đầy đủ các ý kiến của các cơ quan thẩm định tại Báo cáo số 1955/BC-BKHĐT ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, văn bản số 1541/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 06 tháng 3 năm 2023 và văn bản số 3965/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan và văn bản khác có liên quan.