UBND tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương thẩm định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện, cùng với đó tỉnh cũng đang sửa đổi quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất. Đây là những tín hiệu tích cực cho việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Lâm Đồng đang khẩn trương thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện (ảnh minh họa)

Sắp có chuyển biến tích cực trong việc chuyển mục đích sử dụng đất

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của cấp huyện. Đây là cơ sở pháp lý để các địa phương trong tỉnh tiếp nhận, xử lý các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân.

Ngày 6/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Sở đã nhận được hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của 9 huyện, thành phố, gồm Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương, Di Linh, Đạ Huoai, Đức Trọng và thành phố Bảo Lộc.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, rà soát thành phần hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của 3 huyện.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2023, công tác quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc được hoàn thiện và phê duyệt theo quy định.

Về công tác kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc thẩm định đối với 12/12 huyện, thành phố. Đến thời điểm ngày 6/7, có 5 địa phương hoàn thành hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt.

Ngày 7/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đam Rông. Theo quy hoạch, đến năm 2030 huyện Đam Rông có 83.302 ha đất nông nghiệp; 3.744 ha đất phi nông nghiệp; 210 ha đất chưa sử dụng.

Cũng theo quy hoạch, huyện Đam Rông sẽ có khoảng 1.053 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp; 1.034 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 2,35 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Chưa hết, quy hoạch đến năm 2030 địa phương này sẽ đưa 2.034 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lâm Hà và huyện Cát Tiên. Theo quy hoạch, đến năm 2030 huyện Lâm Hà có 86.296 ha đất nông nghiệp; 6.716 ha đất phi nông nghiệp; 15 ha đất chưa sử dụng.

Huyện Lâm Hà sẽ có khoảng 946 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp; 240 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 15,6 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở. Quy hoạch đến năm 2030 địa phương này sẽ đưa 340 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng

Quy định mới sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất tại Lâm Đồng (ảnh minh họa)

Trình thẩm định dự thảo quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất

Thời gian gần đây, người dân các địa phương tại tỉnh Lâm Đồng liên tục phản ánh việc giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, người dân cũng phản ánh việc cập nhật biến động, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã hiến đất làm đường nông thôn chậm được giải quyết.

Từ thực tiễn nói trên, người dân địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhanh các thủ tục hành chính, lấy người dân làm chủ thể để phục vụ, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Trả lời những kiến nghị nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 23/5 vừa qua UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 4464/UBND-ĐC1 chỉ đạo việc giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hiệu lực Văn bản số 4911/UBND-ĐC ngày 5/7/2022 về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh và văn bản số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/3/2023 về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh.

Việc sử đổi quy định nói trên sẽ theo hướng xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật về đất đai về tách thửa, hợp thửa; bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông; bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng, sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất nội dung điều chỉnh quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 sẽ cơ bản giải quyết được các khó khăn, vướng mắc đối với công tác giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa và cập nhật biến động, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đã hiến đất làm đường nông thôn chậm được giải quyết.

Về tiến độ triển khai thực hiện, ngày 10/7 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có văn bản trình Sở Tư pháp tỉnh thẩm định dự thảo quyết định quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục hoàn thiện và trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét ban hành.